استاندار کردستان تاکید کرد حضور سرمایه گذاران با تجربه و توانمند در استان مورد استقبال قرار می گیرد و باید ظرفیت های گردشگری استان به خوبی معرفی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه ای به مناسبت برگزاری همایش بین المللی اکوتوریسم و گردشگری روستایی در سال 2020 در ایران گفت: بخشی از روستاها و مناطق کردستان قابلیت معرفی در سطح بین المللی را دارند و باید تلاش کنیم این ظرفیت ها را در قالب همایش های بین المللی به جهانیان معرفی کنیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم میزبانی همایش بین المللی  اکوتوریسم و گردشگری روستایی را که سال 2020 در ایران برگزار می شود را در استان کردستان داشته باشیم.

استاندار کردستان همچنین ضرورت حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری در استان را یادآوری کرد و افزود: اگر سرمایە گذاری پیشینە و تجربە مناسب داشتە باشد ومایل بە کار در استان باشد حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

مرادنیا بە علاقە مندی های موجود میان میان کردستان ایران و اقلیم اشارە کرد و اظهار داشت: ایجاد تورهای گردشگری میان دو طرف می تواند زمینە ساز کسب درآمد باشد و با توجە علاقە مندی موجود در مردم اقلیم کردستان عراق باید از این فرصت ها بهرە برد.

وی اضافە کرد: گردشگری سلامت نیز از جملە موضوعاتی است کە می تواند درآمد مناسبی در پی داشتە باشد و حتما دستگاه‌های مرتبط بایود این مسئلە را مورد توجە جدی قرار دهند.