363 مدیر کل فنی وحرفه ای کردستان اظهار داشت: 363 مربی خبره و توانمند در مراکز فنی و حرفه ای فعالیت دارند که 229 نفر از آنها در بخش خدمات، 62 نفر در بخش صنعت، 69 نفر در بخش فرهنگ و هنر و سه نفر در بخش کشاورزی مشغول ارائه خدمت هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، سید جمیل احمدی با اشاره به توجه ویژه این اداره کل به بخش خصوصی اظهار داشت: این افزایش در بخش های مختلف شامل سه درصد در زمینه تعداد مربی، چهار درصد در تعداد دوره آموزشی، سه درصد عملکرد آموزشی براساس نفر و 18 درصد عملکرد آموزشی براساس نفر ساعت است.

وی با بیان اینکه این اداره کل دارای 16 مرکز چارت دار دولتی و 134 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای زیر پوشش است، افزود: 363 مربی خبره و توانمند در مراکز فنی و حرفه ای فعالیت دارند که 229 نفر از آنها در بخش خدمات، 62 نفر در بخش صنعت، 69 نفر در بخش فرهنگ و هنر و سه نفر در بخش کشاورزی مشغول ارائه خدمت هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان آموزش های مهارتی را در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار و دستیابی به توسعه همه جانبه استان دانست و اضافه کرد: از یک هزار و 623 دوره آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان در سال گذشته 307 دوره در حوزه خدمات، 187 دوره در حوزه صنعت، 126 دوره در حوزه فرهنگ و هنر و 3 دوره دیگر نیز در حوزه کشاورزی بوده است.

احمدی یادآور شد: از این تعداد 72 درصد آموزش های ارائه شده در بخش خواهران و 28 درصد نیز در بخش برادران بود.

وی افزود: 82 درصد نیز در بخش خدمات، 9 درصد در بخش صنعت، هشت درصد در بخش فرهنگ و هنر و یک درصد در بخش کشاورزی دوره آموزشی برگزار شده است.

احمدی گفت: در همین راستا 2 میلیون و 42 هزار و 467 نفر ساعت آموزش مهارتی توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان ارائه شده است.