بنابر اعلام هواشناسی کاشان، میزان بارش شهرستان آران و بیدگل در مقایسه با سال گذشته افزایش 3برابری داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، میزان بارش ۴۸ ساعت گذشته شهرستان آران و بیدگل برابر با ۳۲ میلیمتر بوده که با این احتساب مجموع بارش سال زراعی جاری (اول مهر تاکنون) به ۱۲۳.۱ میلیمتر رسید.

این در حالی است که بارش سال گذشته در آران و بیدگل  ۳۸.۲ میلیمتر بوده است که مقایسه آن از افزایش بیش از سه برابری بارندگی ها در سال  جاری حکایت دارد.