کودکان دوستدار محیط زیست ادر اصفهان پول قلک خود را جهت خرید علوفه نذر آهوان پارک ملی و پناهگاه حیان وحش کلاه قاضی کردند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کودکان دوستدار محیط زیست قبلا به صورت نمادین قلکی را رنگ آمیزی کردند و پول توجیبشون را با عشق و علاقه در آن می انداختند تا برای خرید علوفه، جهت آهوان پارک ملی کلاه قاضی کمک کنند.

کودکان دوستدار محیط زیست به قولشان عمل کردند و آن را برای خرید علوفه نذر آهوان کلاه قاضی کردند و از حیات وحش منطقه بازدید نمودند.