رییس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان با شاخص کیفی هوا AQI 73در وضعیت سالم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بابک صادقیان بیان کرد: بر اساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم از 24ساعت منتهی به صبح امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با 73 AQI سالم ثبت شده است.

وی افزود:همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم در خیابان چهارباغ خواجو67، خیابان پروین و رودکی 70، خیابان استانداری 73، خیابان دانشگاه 76، بزرگراه خرازی 83 AQI سالم است.