هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای 42 AQI در وضعیت پاک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بر اساس گزارش ایستگاه های پایش دایم میانگین کیفی هوای شهر اصفهان در 24ساعت گذشته منتهی به صبح امروز با میانگین شاخص کیفی 42 AQI پاک ثبت شده است.

بابک صادقیان افزود: شاخص کیفی هوای اصفهان در میدان احمد آباد 27، چهار باغ خواجو 37 ، بزرگراه خرازی 43، خیابان پروین 44 و خیابان استانداری 46  AQI پاک است.

وی گفت: همچنین شاخص کیفی هوا در  شهر نجف آباد با 40 AQI پاک و در شهرهای شاهین شهر 56 ، مبارکه 54 و زرین شهر 60 سالم ثبت شده است.