2 طرح راه سازی با حضور وزیر راه و شهرسازی درشرق اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، باند دوم نیک آباد حسن آباد و روکش آسفالت حسن آباد ورزنه امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

باند دوم نیک آباد حسن آباد به طول 42 کیلومتر با 200 میلیارد ریال هزینه و روکش آسفالت حسن آباد ورزنه به طول 22 کیلومتر  با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.