قائم مقام حزب ندای ایرانیان(همدان) گفت: قوانین متعدد باعث ایجاد بروکراسی پیچیده ای شده است که نیاز به بازنگری قوانین را ایجاب می کند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، قائم مقام حزب ندای ایرانیان(همدان) در دیدار  نایب رئیس مجلس بیان کرد: قوانین متعدد باعث ایجاد بروکراسی پیچیده ای شده است که نیاز به بازنگری قوانین را ایجاب می کند. 

وی در ادامه گفت: نمایندگان مجلس آنقدر در گیر مسائل سیاسی وبعضا به جای قانونگذاری درگیر مسائل اجرایی به جای دولت شده اند که هزاران قانون قدیمی داریم که نیازمند اصلاح است ولی روی زمین مانده است و توقع داریم با این قوانین فسادی رخ ندهد.

علیرضا فعله گری تاکید کرد: وضعیت شهرداری که ویترین خدمات است اصلا خوب نیست و اگر سهم شهرداری ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به هدفمندی یارانه ها داده شود باید منتظر توقف فعالیتهای عمرانی در شهرهای کوچک ودهیاری ها باشیم.