رئیس اداره هواشناسی میناب از بارش ۷۰.۷ میلیمتر باران در این شهرستان خبر داد.

«علیرضا امیری» در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان خصوص میزان بارش باران در میناب گفت: میزان بارندگی ایستگاه سینوپتیک میناب از ساعت ۰۳:۳۰ تا ۰۶:۳۰ مورخ ۱۵ بهمن ۹۷ به وقت محلی ۱۲.۲ میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش باران در شهرستان میناب تا بعد از ظهر دیروز 47 میلی متر بوده، افزود: جمع کل بارندگی در میناب و در مجموع دو روز به  ۷۰.۷ میلیمتر رسیده است.

رئیس اداره هواشناسی میناب گفت: این سامانه امروز بعد از ظهر از میناب خارج خواهد شد.