"مانور محدود سالیانه" فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در منطقه نظامی پایگاه هوایی شهید بابایی برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، "مانور محدود سالیانه" فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با حضور سازمانها و ارگانهای اطفاء ، امداد و نجات ،امنیتی و انتظامی فرودگاه و شهر اصفهان برگزار گردید.

 در این مانور که برای اولین بار در پایگاه هوایی شهید بابایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد پس از به صدا در آمدن آژیر شرایط اضطراری توسط برج مراقبت پرواز کلیه عوامل امداد و نجات فرودگاه اصفهان به همراه خودروی پست فرماندهی و نیروهای امنیتی شامل یگان حفاظت هواپیمایی و پلیس فرودگاه به همراه عوامل اطفاء ، امداد و نجات شهری از جاده حدفاصل شهر اصفهان تا پایگاه مذکور مطابق با سناریوی از قبل تعیین شده به منطقه مانور اعزام گردیدند.

اصفهان- مانور

 سناریو  این مانور با اهداف اندازه گیری زمان رسیدن نیروهای مذکور به منطقه سانحه فرضی ، ارزیابی میزان آمادگی آنها در ارایه کمکهای امداد و نجات در صورت بروز سوانح هوایی در پایگاه هوایی و نیز موضوعاتی همچون ورود نیروها از دو منطقه متفاوت ، تعیین میعادگاههای مختلف با توجه به ورود نیروها ،نحوه ورود نیروها به منطقه عملیاتی همچنین ایجاد امنیت در منطقه سانحه فرضی و مناطق حفاظت شده نظامی تنظیم شده بود.

گفتنی است؛ برگزاری این مانور در مناطق نظامی تاثیر مثبتی در افزایش همکاریهای مابین فرودگاه ها و پایگاههای هوایی در فرودگاههای مشترک خواهد داشت ، همچنین شناخت کاستیها و موانع موجود در عملیات امداد و نجات درسوانح هوایی ایجاد شده در مناطق نظامی ، تعیین مسیرهای تردد ایمن برای تردد خودروها و نحوه ارایه خدمات می تواند از دیگر مزایای برگزاری سناریوی فوق در نظر گرفته شود.