رییس شبکه دامپزشکی نایین از معدوم شدن بیش از یک تن آلایش دامی در نایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهزاد متولی زاده بیان داشت: یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم آلایش دامی بی هویت و غیربهداشتی در شهرستان نایین معدوم شد.

وی ادامه داد: خودرو وانت حامل این میزان آلایش دامی بی هویت و غیربهداشتی به سبب نبود مدارک هویت در ایست بازرسی شهید شرافت متوقف و برای رسیدگی به شبکه دامپزشکی نایین ارسال شد.

رییس شبکه دامپزشکی نایین گفت: در بررسی کارشناس واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه دامپزشکی تخلفاتی همچون رعایت نکردن شرایط بهداشتی در حمل مشخص و این محموله غیربهداشتی معدوم شد.