با حضور معاون اول رئیس جمهور مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در کاشان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور معاون اول رئیس جمهور مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب درکاشان افتتاح شد.

با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب با ۳۳۰ کیلومتر شبکه گذاری، ظرفیت فاضلاب کاشان ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش پیدا می کند.

با افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در کاشان با 1330 میلیارد ریال هزینه 100 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و شبکه فاضلاب کاشان به میزان 117 کیلومتر توسعه پیدا کرد.