معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در خصوص کتاب هایی کە بە سرگذشت شهدا و زندگینامەی شهدا اختصاص پیدا می کند اظهار داشت: کتابهایی کە دربارە زندگی و سرگذشت شهدا تهیە و تالیف می شوند باید دارای محتوای غنی باشند تا بتواند مبنای پژوهش واستفادە آیندگان باشد.

بە گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، حسین خوش اقبال گفت: تالیفات زندگینامه شهدا براساس پژوهش ودارای محتوای غنی باشد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ششمین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با بیان اینکه همه ما در قبال شهدا دارای مسئولیت هستیم گفت: وقتی اجلاسیه یا برنامه ای برای شهدا برگزار می شود باید همه تلاش خود را بکار بگیریم که آن برنامه با شکوه ودر اذهان مردم ماندگار شود.

وی با تاکید بر ضروت حفظ شان و جایگاە شهدای کارمند در برگزاری اجلاسیە گفت: ادارات و دست اندرکاران برگزاری اجلاسیە تلاش کنند کە در این رابطە نقش و وظیفە خود را بە درستی انجام دهند.

خوش اقبال همچنین در خصوص کتاب هایی کە بە سرگذشت شهدا و زندگینامە شهدا اختصاص پیدا می کند اظهار داشت: کتابهایی کە دربارە زندگی و سرگذشت شهدا تهیە و تالیف می شوند باید دارای محتوای غنی باشند تا بتواند مبنای پژوهش واستفادە آیندگان باشد.

معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکە ما در برگزاری برنامە های مربوط بە شهدا تجربە 40 سالە داریم گفت: حتما برای برنامە های این اجلاسیە نظرات کارشناسان بخش های مختلف اخذ شود.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان،اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان دوم اسفندماە سالجاری در سنندج برگزار می شود.