استاندار اصفهان گفت: ثبت احوال باید با اقدامات کارشناسی و نوآورانه برای رفع شائبه وجود شناسنامه های باطله اقدام کند و اصفهان باید در این خصوص پیشتاز باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عباس رضایی در دیدار مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان رضایی با بیان اینکه در هر انتخابات یکی از شائبه ها وجود شناسنامه های باطله است، تاکیدکرد: ثبت احوال باید با اقدامات کارشناسی و نوآورانه برای رفع این شائبه اقدام کند و اصفهان باید در خصوص رفع شائبه وجود شناسنامه های باطله پیشتاز باشد.

وی اظهارداشت: ثبت احوال یکی از اصلی ترین ادارات در هر استان است چرا که آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت در برنامه ریزی های مدیران در جهت رفع مسائل اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند.

مقام ارشد استان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات استان به نبود آمایش سرزمین باز می گردد، اظهارداشت: رشته های مربوط به جمعیت شناسی در دنیا مطرح است که برخی آن را به اشتباه جامعه شناسی عنوان می کنند که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی باید حوزه جمعیت شناسی را نیز در دانشگاه فعال نماید.

استانداری اصفهان

وی با اشاره به آمار مهاجرت در سال های اخیر اظهارداشت: مهاجرت مردم می تواند مسائل و مشکلاتی را در آینده ایجاد نماید ولی مداخله در عرضه و تقاضای جمعیتی ممکن نیست.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در هر انتخابات یکی از شائبه ها وجود شناسنامه های باطله است، گفت: ثبت احوال باید با اقدامات کارشناسی و نوآورانه برای رفع این شائبه اقدام کند و اصفهان باید در خصوص رفع شائبه وجود شناسنامه های باطله پیشتاز باشد.