در جلسه کارگروه دو طرح مهم گردشگری احداث پل معلق در بخش مرکزی سیاهکل و اجرای طرح کریدور گردشگری البرز مرکزی مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، معاون برنامه ریزی وعمران فرمانداری شهرستان سیاهکل در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سیاهکل گفت: پس از برگزاری چند جلسه و پیگیری هایی که صورت گرفت در جلسه کارگروه  دو طرح مهم گردشگری جهت اجرا در شهرستان سیاهکل به تصویب رسید که می تواند به افزایش سطح معیشت خانوار در شهرستان و رونق اشتغال کمک شایانی نماید.

حیدری افزود: طرح احداث پل معلق در بخش مرکزی سیاهکل و همچنین اجرای طرح  کریدور گردشگری البرز مرکزی، در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیاهکل مطرح و برای ادامه بررسی های قانونی مصوب گردید.

وی افزود: با احداث پل معلق در بخش مرکزی شاهد رونق صنعت گردشگری خواهیم بود و اجرای طرح گردشگری البرز مرکزی در شهرستان سبب احیای اقتصاد روستایی بر مبنای گردشگری و توسعه اقتصاد بومی می گردد.