یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده در کاشان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک متخلف شکار و صید در حین سرشماری زمستانه وحوش منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان شناسایی و دستگیر شد.

این متخلف شکار توسط گروه سرشماری قبل از اقدام به شکار همراه با یک قبضه اسلحه و ادوات شکار و صید شناسایی و دستگیر شد.