مهاجر گفت: کشاورزان سطح سبز محصولات گندم، کلزا و جو را حتما در مراکز جهاد کشاورزی به ثبت برسانند.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، مهاجر، رئیس جهاد کشاورزی گلستان در شورای معاونین این سازمان اظهار کرد : کشاورزان سطح سبز محصولات گندم، کلزا و جو را حتما در مراکز جهاد کشاورزی به ثبت برسانند تا خرید محصولات به آسانی صورت گیرد.

خرید این سه محصول بر اساس سامانه انجام خواهد شد.