با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان، آرش فرزام صـفت به عنوان دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مصطفی سالاری در حکمی آرش فرزام صـفت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان را با حفظ سمت به عنوان دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان منصوب کرد.

مجمـع مشـترک توسـعه اقتصـادی اسـتان بـا ترکیـب اعضـای کلیـدی "سـتاد اقتصـاد مقاومتی" و "کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد" بـه ریاسـت اسـتاندار و با عضـویت معـاون اقتصـادی اسـتاندار، رئـیس کـل دادگسـتری، فرمانـدهی سـپاه قـدس، رئـیس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان، مدیران کل بازرسی، اطلاعات، صنعت، معدن و تجـارت، جهـاد کشـاورزی، حفاظـت محـیط زیسـت، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و گردشگری و سـایر دسـتگاه هـای اجرایـی حسـب مـورد، برگـزار مـی گـردد و در خصـوص طـرح هـای فراگیـر و همسـان توسـعه اقتصـادی نظیـر "طـرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانـه هـای اسـتان"، "طـرح سـاماندهی و بهـره بـرداری چنـدمنظوره از آب بنـدان هـا"، "طـرح گیـل پـارک"، همچنـین طـرح هـا و برنامـه هـای سـرمایه گـذاری هـای کـلان اقتصادی و اشتغال زا در استان، تصمیم گیری می کند.