دانشگاه صنعتی اصفهان با بکارگیری اقلام کاهنده مصرف آب با کاهش ۳۹درصدی مصرف آب پیشتاز در بهره وری مصرف آب در استان اصفهان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان با بکارگیری اقلام کاهنده مصرف آب با کاهش ۳۹درصدی مصرف آب پیشتاز در بهره وری مصرف آب در استان اصفهان معرفی شد.

هاشم امینی  بیان داشت: بادستیابی به این موفقیت حاصلِ ارزیابی هفت ماهه امسال بویژه در تابستان، این واحد دانشگاهی در مقایسه بامدت مشابه پارسال، بیش از 39درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده است.

وی با قدردانی از مدیریت علمی این دانشگاه در زمینه مصرف بهینه آب  افزود: به کارگیری اقلام کاهنده مصرف آب، توسعه بازچرخانی آب خاکستری و دیگر اقدامات فنی در تمامی تأسیسات، دانشکده ها و واحدهای مسکونی  از جمله عوامل دستیابی به این موفقیت است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در نامه قدردانی به مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان، این واحد دانشگاهی را یکی از قطب های مهم آموزشی کشور معرفی کرد و گفت: تاکنون از این دانشگاه فرهیختگان و استادان بزرگی به جامعه علمی کشور عرضه شده است.