مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: هفته پژوهش را بهانه قرار دادیم تا بخشی از گزارش های پژوهشی وخلاقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم.

علی اعتصام پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  بیان داشت: هفته پژوهش را بهانه قرار دادیم تا بخشی از گزارش های پژوهشی وخلاقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم و یک گزارشی از عملکرد ها ودستاورهای حوزه مدیریت درمان وبیمه تأمین اجتماعی را به منصه بروز وظهور بگذاریم.

 وی ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه  شروعی برای ایجاد عملیاتی مدیریت دانش باشیم وامیدواریم این بستر مناسب بتواند در کل کشور برای حوزه های درمان الگو سازی کند و مرکز اسنادی برای انتقال تجارب قرار گیرد.

اعتصام پور در خصوص تأسیس اولین نمایشگاه پژوهش محور توسعه وسلامت،  رفاه اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی متولی رفاه اجتماعی وتوسعه و وزارت تعاون و حوزه بهزیستی است.

مدیریت درمان

وی اظهار داشت:ماسعی کردیم حوزه هایی مثل حوزه رفاه وبیمه را هم مورد عنایت قرار دهیم ولی به دلیل هجم زیاد برنامه ها تمکزمان بعد از بیمه روی سلامت بود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بیان داشت:ما دستاوردهای خلاقانه هر حوزه اعم از درمانگاه و بیمارستان به علاوه گزارش عملکرد آن واحد، پتانسل موجود نگاه خلاقانه به علاوه حوزه های پژوهش محور ونگاهی که در پرژه های آینده داشت را تدوین کنیم.

 اعتصام پور گفت:ما می خواهیم استارتی در مقوله مدیریت دانش بزنیم یعنی هر حوزه ای "مثل بیمارستان دکتر غرضی" قدمت قبل وچشم انداز آینده آن را به پکیجی الکترونیک تبدیل کنیم وسیر تاریخی بیمارستان را در اختیار مدیران بعدی قرار دهیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت:ما هفته پژوهش را بهانه ای قرار دادیم تا بخشی از گزارش های پژوهشی وخلاقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم ودر کنارآن یک گزارشی از عملکرد ها ودستاورهای حوزه مدیریت درمان وبیمه تأمین اجتماعی را به منصه بروز وظهور بگذاریم و شروعی برای ایجاد عملیاتی مدیریت دانش باشیم وامیدواریم این بستر مناسب بتواند در کل کشور برای حوزه های درمان الگو سازی کند و مرکز اسنادی برای انتقال تجارب قرار گیرد.