با حضور وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری بارانی و کم فشار شرکت سهامی زراعی در گلپایگان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری بارانی و کم فشار شرکت سهامی زراعی ۵۹۹ هکتار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 گفتنی است؛ تسهیلات بانکی پروژه آبیاری بارانی و کم فشار شرکت سهامی زراعی درگلپایگان شامل ۵۶میلیارد ۴۹۱میلیون ریال و اعتبار بلا عوض سهم دولتی ۲۸میلیارد ۶۰۰میلیون ریال می باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در گلپایگان