اولین همایش و نمایشگاه پژوهش محور توسعه سلامت و رفاه اجتماعی از 24 آبان ماه به مدت سه روز در مرکز آموزش و پژوهش مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اولین همایش و نمایشگاه پژوهش محور توسعه سلامت و رفاه اجتماعی از روز شنبه 24 آبان ماه با حضور مقامات استانی و سازمانی در مرکز آموزش و پژوهش مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

ریاحی معاون اداری و مالی استان گفت: این نمایشگاه به دستور مدیر درمان تأمین اجتماعی و به همت تمامی کارکنان این مدیریت در مرکز آموزش و پژوهش مدیریت درمان به مدت سه روز از شنبه 24 آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه از دستاوردهای پژوهشی و موفقیت های مدیریت درمان در راستای ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان و مراجعین بازدید به عمل خواهد آمد.

گفتنی است؛ اداره کل تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به عنوان میهمان در اولین همایش و نمایشگاه پژوهش محور توسعه سلامت و رفاه اجتماعی در اصفهان حضور خواهند داشت.