رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت:مهمترین مساله اقتصاد ایران نبود حکمرانی خوب در این بخش است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابوالقاسم مهدوی در همایش هم اندیشی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران در دوران بازگشت تحریم گفت: حکمرانی به معنای اعمال اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی برای مدیریت بهتر در جامعه است و امنیت، رشد و برابری سه مولفه مهم این نوع حکمرانی است.

وی ادامه داد: حکمرانی به معنای اعمال اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی برای مدیریت بهتر در جامعه است و امنیت، رشد و برابری سه  موولفه مهم این نوع حکمرانی است.

مهدوی با اشاره به آمار بانک جهانی در شاخص های تعریف شده حکمرانی گفت:وضعیت نامطلوب ایران در شش شاخص تعریف شده نشان از  حکمرانی ضعیف  و ناکارآمد  در بخش اقتصاد است.

همایش اتاق بازرگانی اصفهان

 رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دوگانگی حاکمیتی (دوالیزم )یکی از چالش های اقتصاد ایران است،افزود: دوگانگی و دوپارگی در تدوین سیاست های اقتصادی نتایجش در فضای کسب و کار ،شاخص های سهولت  کسب و کار و شاخص شروع کسب و کار منعکس می شود.

تک نرخی شدن ارزمهمترین  خواسته فعالان اقتصادی است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش  گفت: اقتصاد امروز ایران مانند یک کلاف سردرگمی است زیرا نهادهای تصمیم گیر متعددی برای بخش اقتصاد تصمیم می گیرند.

مصطفی رناسی تک نرخی شدن ارز را یکی از مهمترین  خواست های  فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:ارز به عوان مساله مهم استراتژیک اقتصاد ایران به دلیل تک نرخی و شناور نبودن هر روز چالش جدیدی برای فعالان اقتصادی فراهم می کند.