رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت:در شرایطی که شاخص های اقتصادی بر اساس پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران هر ماه تنزل پیدا می کند،تیم اقتصادی دولت انسجام و وحدت رویه ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی درهمایش هم اندیشی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران در دوران بازگشت تحریم بیان کرد: ناهماهنگی بین وزارت خانه های دولت در صدور بخش نامه های متعدد و متضاد قابل مشاهده است و  این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور است.

وی همراستایی و هماهنگی  بین دولتمردان را گام نخست مقابله با چالش های اقتصادی برشمرد و گفت: به جای پراکنده فکرکردن  و عمل کردن نسبت به مسایل اقتصادی باید ابتدا نسبت به اولویت بندی  چالش های اقتصادی هم نظر و هم راستا شد.

اتاق بازرگانی اصفهان

رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران از دولت خواست که نسبت به نظر بخش خصوصی واقعی توجه بیشتری از خود نشان دهد و از دیدگاه های این بخش برای تصمیم سازی استفاده بهتری کند.