مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: برداشت زعفران از ۲۰هکتار مزارع درخور و بیابانک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سیدحکمت موسوی با اشاره به برداشت زعفران از ۲۰هکتار زمین‌های کشاورزی  خورو بیبانک بیان داشت: پیش بینی می شود از هر هکتار حدود چهار کیلوگرم زعفران برداشت شود.

وی ادامه داد: شهر جندق از مناطق عمده کشت زعفران در شهرستان خورو بیابانک است و 70درصد از زمین های این شهر به کشت زعفران اختصاص دارد.