استاندار هرمزگان گفت: مشکل ما در استان ها براى تحقق اهداف پیش بینى شده کمبود "اختیارات" است نه کمبود سازمان جدید، و اگر اختیارات لازم به استاندارى و شوراى برنامه ریزى و توسعه استان واگذار شود، فقط با پشت سرگذاشتن ده سال مى توان به سطحی از توسعه و اهداف دست یافت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، فریدون همتی در نشست تخصصى چشم انداز توسعه سواحل مکران که در محل مرکز بررسى هاى استراتژیک ریاست جمهورى برگزار شد، عنوان کرد: در ابتدا باید تحلیل کنیم که هدف از توسعه سواحل مکران چیست و آنگاه مدل توسعه را بر مبناى این جهت گیری طراحى کنیم.

استاندار هرمزگان گفت: براى پیشبرد امر مهم و ارزشمند توسعه سواحل مکران باید سازمانى چابک براى سیاستگذارى و نظارت در سطح ملى تشکیل شود و وظایف این سازمان در سطح اجرایى به استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان تفویض شود.

وی ادامه داد: هدف از این توسعه فعال سازی و بهره گیرى از قابلیت ها و ظرفیت هاى بى نظیر منطقه مکران در حوزه هاى گوناگون و از سوى دیگر عمران، آبادانى و رفع محرومیت و ارتقاى شاخص هاى رفاهى خود این منطقه است.

استاندار هرمزگان افزود: براى تحقق این اهداف در فرآیند توسعه سواحل مکران به منظور پرهیز از تداخل و به هم ریختگى وظایف سازمان ها با یکدیگر و جلوگیرى از تعارضات سازمانى و موازى کارى ها، یک سازمان پشتیبان، چابک و کوچک اما موثر، طراح و پیگیر براى راهبرى امور در مرکز تشکیل شود و وظایف اجرایى به مدیریت استان ها واگذار شود و ضمن پرهیز از گسترش تشکیلات و هزینه تراشى هاى بى مورد با استفاده از ظرفیت اجرایى استان ها که در تمام نقاط و سطوح داراى تشکیلات مى باشند، به تمشیت و پیشبرد امور پرداخته شود.

همتى تصریح کرد: مشکل ما در استان ها براى تحقق اهداف پیش بینى شده کمبود "اختیارات" است نه کمبود سازمان و تشکیلات جدید، و اگر اختیارات لازم به استاندارى و شوراى برنامه ریزى و توسعه استان واگذار شود، فقط با پشت سرگذاشتن ده سال مى توان به سطحی از توسعه و اهداف دست یافت که دیگر کشورها با صرف زمان و منابع بیشترى به آن دست یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: پیشبرد امور با این مدل پیشنهادى سبب خواهد شد، هزینه مالى اضافه و غیرضرورى بر دولت تحمیل نشود و نقش سازمان هاى موجود استانى و محلى در این مدل برجسته خواهد بود و خود به خود از تقابل هاى جدید جلوگیری خواهد کرد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: ما براى تحقق ایده مکران توسعه یافته نیازمند "ابزار" هستیم، اما این ابزار لزوما تشکیلات و سازمان جدید نمی باشد و بیش از همه نیازمند طرح و برنامه مدون و پیشرفته هستیم.

رضا مدرس با اشاره به زحمات صورت گرفته به ویژه مطالعه طرح ویژه مکران توسط وزارت راه و شهرسازى، اضافه کرد: با انجام مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلى بستر برای آغاز جدی پروسه توسعه سواحل مکران آماده است و خواهان بهره گیرى از ظرفیت هاى سازمانى موجود براى نقش آفرینی در این روند تحول ساز هستم.