سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، دکتر شهرام عروف زاد به همراه مدیریت روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان  از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

سرپرست دانشگاه  فرهنگ (2)