کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز در برخی از مناطق برای گروههای حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: هوای اصفهان امروز در برخی از مناطق  کلانشهر اصفهان برای گروههای حساس ناسالم است.

وی افزود: براساس گزارش ایستگاه های پایش دایم، شاخص کیفی هوا در میدان احمد آباد112، خیابان استانداری 109 AQI ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.

کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: میانگین کیفیت هوا در اصفهان در ۲۴ ساعته منتهی به  صبح امروز با 98 AQI سالم است.