سند تک برگی کاداستری پلاک حسنلنگی شرقی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت: در راستای اجرای قانون کاداستر و دستورالعمل اجرای آن ، سند تک برگ اراضی ملی حسنلنگی شرقی به شماره پلاک14  فرعی از 29  اصلی به مساحت 170389113   مترمربع صادر شد .

روح الله وفاکیش افزود: با صدور و اخذ سند رسمی دیگر معارضان و متصرفان نمی توانند در اراضی ملی تصرف، تخریب یا تغییر کاربری داشته باشند.

وی گفت: راهکار مناسبی برای تسهیل در مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی است و تسهیل در روند دریافت تسهیلات را یکی دیگر از ویژگی های تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگی است.