مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ازآغازمرحله اول عملیات مرمت آخرین پل تاریخی زاینده رود درشرق اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری گفت: مرحله اول عملیات مرمت پل ورزنه،آخرین پل تاریخی زاینده رود درشرق شهرستان اصفهان آغاز شد.

وی افزود: این پل  تاریخی آخرین باردرچند دهه گذشته مرمت شده وبه تدریج براثر فرسایش وسایرعوامل طبیعی نیازبه مرمت مجدد پیدا کرده بود،لذابراساس برنامه ریزی کارشناسان، مرحله اول عملیات مرمت این پل از امروزآغازگردید.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان بیان داشت:مرحله اول این عملیات مرمتی شامل:مرمت واستحکام بخشی،عرشه پل وجان پناه های آن به ویژه تعویض ویا مرمت مصالح فرسوده بوده وسپس درمرحله بعدی پایه های پل نیز مرمت واستحکام بخشی می شوند.

وی گفت:درحال حاضراین عملیات مرمتی با اعتباری بالغ بر500میلیون ریال صورت می پذیرد،لکن درتلاش هستیم تابا تامین اعتبارلازم،مبلغ2میلیاردریال دیگرجهت ادامه عملیات مرمت این پل منحصربه فردتاریخی تخصیص دهیم.

اله یاری همچنین تاکیدکرد:با عنایت به بروزخشکسالی طولانی مدت به ویژه درمنطقه شرق شهرستان اصفهان تلاش داریم تابا مرمت آثارتاریخی منحصربه فرداین منطقه که بسیاری ازآنهاازپیش ازاسلام تادوران اسلامی قدمت دارند.در این منطقه به توسعه گردشگری فرهنگی وحتی گردشگری طبیعی به عنوان جایگزین مناسب مشاغلی همچون کشاورزی بپردازیم به گونه آیی که هم اکنون بیش از30 کارگاه مرمتی درشرق شهرستان اصفهان فعال بوده وهمچنین بیش از15 اقامتگاه بومگردی نیزدراین منطقه توسط مردم محلی فعال شده اند.

گفتنی است؛ پل تاریخی ورزنه آخرین پل تاریخی رود زاینده رود درمسیر 350کیلومتری این رود ازمبدا تاانتهای مسیررود می باشد.