مدیر مرکز شبکه بهداشت خمینی شهرگفت: کارگاه غیرمجاز تولید و بسته بندی انواع ترشی در خمینی شهر مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد باقری بیان داشت: بازرسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشت محیط در بازرسی از کارگاه غیرمجاز تولید و بسته بندی انواع ترشیجات هفت تن ترشی را که در شرایط غیربهداشتی تولید شده بود، کشف کردند.

احمد باقری افزود: کارگاه غیرمجاز تولید و بسته بندی انواع ترشی پلمب و متصدی متخلف تحویل مراجع قضایی شد.