رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره تلاش کرده در زیرساخت های اقتصادی اصفهان سرمایه گذاری کرده و زمینه توسعه اقتصادی پایدار اصفهان را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی بیان کرد: برای طراحی و تصویب برند شهری از هیچ تلاش و هزینه ای فروگذار نبود و امیدوار است که بخش های عمومی و خصوصی شهر در اجرای این پروژه مشارکت کنند.

وی ضمن تقدیر از حمایت های استانداری و شهرداری اصفهان گفت:اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره تلاش کرده در زیرساختهای اقتصادی مانند ایجاد مرکز پیمانکاری فرعی (spx) ،مرکز توسعه فناوری و سرمایه گذاری (itdo)  و برند شهری اصفهان سرمایه گذاری کرده و زمینه توسعه اقتصادی پایدار اصفهان را فراهم کند.

اتاق بازرگانی اصفهان

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران از راه اندازی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی بین الملل جوانان (Jcci) در اتاق بازرگانی اصفهان به همت شورای عالی جوانان اتاق خبر داد و گفت:ایجاد شورای عالی جوانان در این دوره اتاق زمینه حضور جوانان دانشجو و فعال اقتصادی را در رویدادهای کارآفرینی مانند استارت آپ فراهم ساخته است.