معاون تشکل ها اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه و توانمند ساختن تشکل ها مهمترین رویکرد اتاق بازرگانی ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نادر سیف در کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به توانمندی برخی از تشکل های اقتصادی در تاثیرگذاری بر سیاست گذاری دولت و مجلس گفت: قدرت تغییر و اصلاح سیاست ها و چانه زنی با سازمان های دولتی از جمله ویژگی تشکل های موفق است که در قالب صدای بخش خصوصی می تواند طنین انداز باشد

وی اداره مطلوب یک تشکل را مهمترین وظیفه هیات مدیره آن دانست و گفت:حل اختلاف بین اعضا  و ذینفعان می تواند یکی از وظایف تشکل ها باشد.

سیف ایجاد ساختارهای سازمانی ،تشکیل کمیسیون های تخصصی و بانک اطلاعاتی ذینفعان را از وظایف تشکل های اقتصادی برشمرد و گفت:  یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها  توانمندشدن و تاثیرگذاری تشکل ها بر اقتصاد آن کشور است.

معاون تشکل ها اتاق بازرگانی ایران تشکیل کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان را گامی موثر در سازمان دهی و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی استان برشمرد و گفت:برگزاری دوره های آموزشی ،توانمندسازی و ارایه خدمات به تشکل ها بخشی از فعالیت های این کمیسیون  است.