رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:مراحل ثبت تشکل و انجمن ها شهرستان ها در اتاق ایران تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی در کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اصفهان یکی از قدیمی ترین شهرها دارای  ساختار تشکلی است و  بازار این شهر از دوران صفویه  بر اساس صنف و حرفه تقسیم بندی شده است.

وی افزود:بازار مسگرها ،تفنگ سازها ،طلاسازان و غیره از جمله تقسیم بندی مکانی بازار اصفهان بر اساس صنف و حرفه بوده است.

 وی در بخشی از سخنان خود به تشکیل مدیریت راهبردی فضای کسب و کار استان در اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت:بر اساس آمار ماهیانه این بخش فضای کسب و کار کشور مساعد  نیست.

اتاق بازرگانی اصفهان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و معطل ماندن برخی از  مواد این قانون گفت:تشکلها چقدر می تواند بر سیاست ها و حتی انتخاب مدیران سازمان ها تاثرگذار باشند؟آیا می توانند در انتخاب یک مدیر سازمان نظر خود را اعلام کنند؟

افزایش اختیار تشکلها  و صدور مجوز به متقاضیان بر اساس کشش بازار

سهل آبادی خواستار افزایش اختیارات تشکلها و انجمن ها برای صدور  مجوز فعالیت و تفویض اختیار  سازمان های دولتی به تشکل ها و انجمن ها شد وگفت:تشکل ها می توانند بر اساس ظرفیت بازار و کشش تقاضا به صور مجوز به متقاضیان بپردازند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تسهیل در ثبت تشکل ها از سوی  اتاق بازرگانی ایران شد و گفت:مراحل ثبت تشکل و انجمن ها در شهرستان ها طولانی و زمان بر است و می توان آن را به حداقل زمان کاهش داد.