مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان  به همراه مسعود دانشمند رئیس اداره سنجش ارزشیابی مهارت استان و مدیر روابط عمومی از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید فنی و حرفه ای