رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان گفت: برداشت محصول انار در کاشان به دلیل سرما60درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجید کافی زاده بیان داشت: امسال میزان برداشت انار نسبت به سال گذشته به دلیل سرما 60 درصد کاهش داشته است.

 وی افزود: متوسط برداشت اناردر سالهای گذشته 20 تن در هکتار بود که با توجه به حوادث غیر مترقبه سال زراعی جاری ، این مقدار به 8تن در هکتار کاهش یافته است.

مجید کافی زاده اظهار داشت: امسال 9600 تن انار از این باغها برداشت و بیش از 290 میلیارد ریال عاید کشاورزان کاشانی شد.

وی گفت: عمده محصول انار در مناطق فین کوچک، فین بزرگ، راوند، طاهرآباد و مشکات برداشت می شود و در زمان برداشت این محصول در کاشان افزون بر 70 هزار نفر ساعت اشتغالزایی فصلی دارد.

رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان با بیان اینکه بیش از1200 هکتار باغ انار در کاشان وجود دارد،گفت: برداشت محصول انار در کاشان با توجه به شرایط آب و هوا از مهر آغاز و اواخر آبان به پایان می رسد.