معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش ذخیره سد زاینده رود به 126میلیون متر مکعب وکاهش 81 درصدی آن در بلند مدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی گفت: ذخیره سد زاینده رود به 126 میلیون و 606 هزارمتر مکعب کاهش یافت. 

وی افزود: این میزان نسبت به حجم ذخیره شده سد زاینده رود در بلند مدت بیش از 81 کاهش داشته است.

ساسانی ادامه داد: سال گذشته در بازه زمانی مشابه حدود 164 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود.

به گفته معاون آب منطقه ای اصفهان متوسط ورودی این سد اکنون 7.3متر مکعب بر ثانیه و خروجی از آن 11 متر مکعب بر ثانیه است.

ساسانی با بیان این که میانگین بارش ها در ایستگاه شهر اصفهان از ابتدای مهر تا نوزدهم آبان ماه 97 به 16.5 میلی متر رسیده است، اظهار کرد: این بارش برای کاهش شدت خشکسالی در استان مؤثر نخواهد بود و  بارش های غرب استان ملاکی برای بهبود شرایط خشکسالی محسوب می شود و در ایستگاه چلگرد از ابتدای مهرماه تا کنون کل بارش های به 75 میلی متر رسیده است که نسبت به میانگین بارش های بلند مدت 30  درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر این که در سال آبی گذشته هیچ بارشی به صورت برف در این ایستگاه نداشتیم ، تصریح کرد: امیدوار هستیم در سال آبی جدید بارش ها ادامه یابد و بارش به صورت برف نیز در این ایستگاه اتفاق بیفتد.