امداد رسانی و اطفای آتش در ۳۴ مورد امداد رسانی در حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت بیان کرد: مرکـز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۹۶ ساعت گذشته پاسخگوی یک هزار و۵۴۲ تماس شهروندان بوده است.

وی افـزود: ۳۴ مـورد عملیات آتش نشانان با ۵۵ مرتبه خـروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش یک مـورد حریق منزل مسکونی، ۲ مورد حریق خودرو، ۱۳ مورد قفل درب و محبوس شدن افراد در منزل مسکونی، خودرو وآسانسور، ۳ مورد استقرار خودرویی، ۲ مورد بازدید ایمنی از منزل مسکونی و مغازه ، ۳ مورد مشاهده دود از اماکن تجاری، ۳ مورد رها سازی حیوانات محبوس شده ، ۲ مورد تصادف خودرو، ۲ مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت شهروندان، یک مورد اتصالی کنتور برق مجتمع صنعتی، یک مورد احتمال ریزش نمای ساختمان و یک مورد خدمات ایمنی بوده است.