مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان، گفت: سهم حوزه های آبریز سدهای استقلال و شمیل نیان از بارندگی‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمد رضا ایدون» در این خصوص گفت: متوسط بارندگی استان هرمزگان از ابتدای سال آبی تاکنون حدود73/12 میلیمتر و میزان بارش‌های ثبت‌شده سامانه اخیر در آبان ماه سال آبی جدید (98-97) به‌طور متوسط حدود 8/3 میلی‌متر گزارش‌شده است .

وی افزود: بیشترین مقدار در ایستگاه‌های قشم با 80 میلی‌متر، مازگرد 49 میلی‌متر، درپهن بشاگرد 40 و سندرک 3/39 میلی‌متر بوده است.

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار داشت: میزان بارندگی‌های سامانه اخیر استان در بخش‌های شمالی وغربی هرمزگان رخ داده و متاسفانه در بخشهای منتهی به حوزه آبریز سدهای استقلال و شمیل نیان بسیارناچیز وفاقد بارش‌های مناسب بوده است.