مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: روزانه ١٧هزار و 379 بیمار به پزشکان عمومی، متخصصان و دندانپزشکان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه در این استان مراجعه می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اعتصام پور با اشاره به مراجعه بیش از 17 هزارنفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی اظهار داشت: در مجموع ٣بیمارستان و ٢٦ مرکز درمانی سرپایی تامین اجتماعی در سطح استان اصفهان وجود دارد.

وی افزود: تعداد تختهای فعال مراکز درمانی تامین اجتماعی در این استان، ٧٠٣ تخت بستری است و ٤٦ تخت ویژه اعم از ٢١تخت سی سی یو،  ٢٣تخت آی سی یو و دو تخت ان آ ی سی یو نیز در سطح مرکز درمانی تابعه این مدیریت فعال است.

اعتصام پور خاطر نشان کرد: روزانه به طور متوسط ٣٠١نفر در سطح بیمارستانه ای تابعه این استان بستری می شوند و حدود   ١٦٤عمل جراحی بستری نیز در این بیمارستان ها انجام می شود که ضریب اشغال تخت مراکز درمانی تنها در ٦ ماه گذشته،  ٨١/٧ درصد بوده است و با افزایشی معادل ٦/٤٧، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مواجه بوده است.

وی به افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه این استان اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه سال جاری، بیش از ٤٥هزار و 176 بیمار در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان بستری شده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ١٠/٦درصد افزایش داشته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی مطلوب و مدیریت منابع و هزینه ها، برنامه های زیادی در دست بررسی و  پیگیری داریم.