مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: پیش بینی می شود امسال از ۶۰هکتار زمین‌های کشاورزی آران و بیدگل بیش از 250کیلوگرم زعفران برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین فتاحی بیان کرد: امسال با توجه به افزایش 40هکتاری سطح زیر کشت پیش بینی می‌شود تا اواخر آذر بیش از 250کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی با بیان اینکه به طور میانگین از هر هکتار زمین کشاورزی چهار کیلوگرم زعفران برداشت شود، افزود: امسال با توجه به افزایش 40هکتاری سطح زیر کشت پیش بینی می‌شود تا اواخر آذر بیش از 250کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: با حمایت از کشاورزان فعال در این بخش و ارائه آموزش‌های لازم به تولید محصول بهتر و توسعه کشت زعفران در این شهرستان برای هر هکتار کشت زعفران ۳۰۰میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.