سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا ازصدور یک حکم سبز قضایی در شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، باقر یعقوبی گفت:یک متخلف شکار و صید به جمع آوری 200 ساعت خدمات عمومی رایگان از قبیل پاک سازی و درختکاری در مناطق محیط زیست شهرستان شهرضا محکوم شد.

وی افزود: یک متخلف شکار و صید غیر مجاز 4 کبک در شهرضا به دویست ساعت خدمات عمومی رایگان از قبیل پاکسازی و درختکاری در مناطق شکار ممنوع زرچشمه و شاهقنداب شهرضا  توسط دادگاه محکوم شد.

یعقوبی اظهار داشت: این متخلف مکلف شد به میزان چهار ساعت در روز با نظارت کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرضا، خدمات زیست محیطی در این مناطق ارائه دهد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: بیش از نیز یک متخلف شکار در دو هفته گذشته نیز به ارائه خدمات زیست محیطی در این شهرستان توسط مراجع قضایی محکوم شده بود.