مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: امسال 17هکتار به سطح زیرکشت زعفران فریدن اضافه شده است که یک رشد 70درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رامین رستمی با اشاره به برداشت زعفران از 25 هکتار از مزارع فریدن گفت: امسال برداشت زعفران یک رشد 70درصدی را داشته است.

وی ادامه داد: متوسط برداشت زعفران2کیلوگرم در هکتار است و پیش بینی می شود امسال بیش از 50کیلوگرم زعفران به ارزش 6 میلیارد ریال از مزارع شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز آبی کمی دارد و صرفه اقتصادی آن بالاست امسال 17هکتار به سطح زیرکشت زعفران فریدن اضافه شده است که یک رشد 70درصدی را نشان می دهد.