معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی هرمزگان، توسعه کشت های گلخانه ای را از اولیت های سازمان برشمرد و گفت: برای تحقق این امر تسهیلات مناسب و کم بهره به متقاضیان داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عادل شهرزاد گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر مهمترین اولویت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ضمن حفظ تولیدات، مدیریت مصرف بهینه آب در مصارف کشاورزی است که با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی هرمزگان، توسعه کشت های گلخانه ای را از اولیت های سازمان برشمرد و گفت: برای تحقق این امر تسهیلات مناسب و کم بهره به متقاضیان داده خواهد شد.

وی، تولید محصولات صادرات محور و توسعه صنایع کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، بسته بندی و فراوری های مناسب را از دیگر اولویت های جهاد کشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: همگی در جهت مدیریت تولید و توسعه کشاورزی پایدار استان نقش بسزایی دارند.