مدیر سد و نیروگاه زاینده رود از رفع تصرف 1000 هکتار از تجاوزات به حریم دریاچه سد زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود چیتیان گفت: طی 19 ماهه اخیر در راستای حفظ و حراست از منابع آب بالغ بر یک هزار هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم دریاچه سد زاینده رود صورت گرفت. 

وی افزود: بدنبال اجرای طرح حفاظت از منابع آب، از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه امسال در محدوده دریاچه سد زاینده رود مساحتی بالغ بر یک هزار هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم و بستر دریاچه سد زاینده رود صورت گرفت.

چیتیان بیان داشت: بالغ بر 450 هکتار با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی رفع تصرف صورت گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین بالغ بر 550 هکتار با استفاده از روش‌های بازدارنده از جمله اطلاع‌رسانی، جلسات با شورای اسلامی روستاهای اطراف دریاچه و آگاهی در خصوص عواقب تخلفات در حوضه آبریز زاینده رود و به ویژه دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد.

مدیر سد زاینده رود شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: روند حفاظت و گشت دریاچه سد زاینده رود طی دو شیفت توسط 20 نیروی متمرکز به صورت شبانه روزی انجام گرفت.به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود چیتیان گفت: طی 19 ماهه اخیر در راستای حفظ و حراست از منابع آب بالغ بر یک هزار هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم دریاچه سد زاینده رود صورت گرفت. 

وی افزود: بدنبال اجرای طرح حفاظت از منابع آب، از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه امسال در محدوده دریاچه سد زاینده رود مساحتی بالغ بر یک هزار هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم و بستر دریاچه سد زاینده رود صورت گرفت.

چیتیان بیان داشت: بالغ بر 450 هکتار با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی رفع تصرف صورت گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین بالغ بر 550 هکتار با استفاده از روش‌های بازدارنده از جمله اطلاع‌رسانی، جلسات با شورای اسلامی روستاهای اطراف دریاچه و آگاهی در خصوص عواقب تخلفات در حوضه آبریز زاینده رود و به ویژه دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد.

مدیر سد زاینده رود شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: روند حفاظت و گشت دریاچه سد زاینده رود طی دو شیفت توسط 20 نیروی متمرکز به صورت شبانه روزی انجام گرفت.