مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان عنوان کرد: وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته حاکی از کاهش 95 درصدی بارش‌ها در استان است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمدرضا ایدون» تشریح کرد: بر اساس ایستگاه‌های شاخص متوسط بارندگی سالانه در استان هرمزگان در دوره 50 ساله منتهی به شهریور 1397 برابر با 185.53 میلی‌متر است.

وی در ادامه افزود: این رقم در سال آبی 97-96 برابر با 64.72 میلی‌متر بوده که نسبت به متوسط درازمدت 65 درصد و نسبت به سال آبی 96-95 حدود 95 درصد کاهش داشته است.

این مسئول اظهار کرد: میزان بارش‌های ثبت‌شده در مهرماه سال آبی جدید (98-97) به‌طور متوسط حدود 7 میلی‌متر گزارش‌شده است که بیشترین مقدار در ایستگاه‌های هرنگ با 42 میلی‌متر، فین 13 میلی‌متر ، رودان 12.9،بستک 10.7 وحاجی‌آباد 9 میلی‌متر بوده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان عنوان کرد: بر اساس شاخص‌های خشک‌سالی سال آبی گذشته (97-96) استان هرمزگان بیشترین میزان خشک‌سالی را  طی سالهای اخیر داشته است.

ایدون اضافه کرد: آمار میزان بارندگی کشور نشان می‌دهد که استان هرمزگان جزو سه استان اول خشک کشور وهمچنین کم بارش ترین استان‌ها بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین میزان بارندگی های استان در بخشهای  غرب وشمال غربی هرمزگان گزارش شده وسایر مناطق استان خصوصا مناطق شرقی ومرکزی استان فاقد بارشهای مناسب بوده است.