معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس در شورای مسکن شهرستان داراب تأکید کرد: توسعه مسکن در کلان شهرها نباید تامین مسکن در شهرهای کوچک را به حاشیه ببرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، پروری معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس در شورای مسکن شهرستان داراب که مظفری فرماندار داراب و جمعی از مسوولان محلی هم حضور داشتند اظهار داشت: توسعه مسکن در کلان شهرها نباید تامین مسکن در شهرهای کوچک را به حاشیه ببرد.

پروری با اشاره به ماموریت بنیاد مسکن در محرومیت زدایی و توسعه و عمران روستایی و تامین مسکن شهری افزود: سیاست های توسعه باعث شده شهرهای بزرگ و حومه آن در کشورهای در حال توسعه به شدت رشد و گسترش یابند؛ این نواحی تمامی امکانات خدمات و سرمایه های کشورها را در خود بلعیده و با این وجود با انواع مشکلات و معضلات شهری روبرو هستند.

وی ادامه داد: در مقابل سایر نقاط در این کشورها اعم از شهرهای کوچک و نقاط روستایی از توسعه عقب مانده اند و دچار رکود و توقف در سیر پیشرفت خود شده اند توسعه شهرهای کوچک برای مقابله با عدم تعادل و توازن ناشی از رشد نخست شهرهای بزرگ به عنوان یک راه حل مطرح گردید تا بدین وسیله رشد به سایر مناطق کشورها تزریق شود در نتیجه این نوع رویکرد برنامه ریزی های توسعه منطقه ای بر اساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس افزود: توسعه شهرهای کوچک در صورت پایدار بودن می تواند برطرف کننده نیازهای این شهرها در مسیر دستیابی به ایفای نقش مناسب در منطقه باشد بنابراین توسعه شهری پایدار و تدوین چارچوب ها و جنبه های مختلف آن از مقتضیات این رویکرد توسعه منطقه ای می باشد.

مهندس پروری با بیان اینکه بنیاد مسکن فارس در تامین مسکن شهری در شهرهای کوچک فراتر از متوسط کشور عمل کرده است گفت : مسکن یکی از احتیاجات اولیه و اساسی انسان به شمار می آید و دارای جنبه های مختلف و ویژگی های متنوعی می باشد و توجه به آن برای برنامه ریزی های توسعه الزامی بوده و تاثیر زیادی بر موفقیت این برنامه ها دارد.

وی به برخی از جنبه های محرومیت زدایی با تامین مسکن مناسب اشاره و اضافه کرد: عدم توجه به بخش مسکونی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در توسعه شهرهای کوچک و شخصیت مستقل آن می تواند شهرهای کوچک را با مشکلی که هم اکنون کلان شهرها و شهرهای بزرگ با آن درگیر هستند یعنی رشد بی رویه، نامتوازن و عدم هماهنگی منابع با تقاضا روبرو کند.

پروری گفت: در نتیجه مسکن و توسعه مناسب آن نیز از عوامل مهم و تاثیر گذار در دستیابی به توسعه شهری و تحقق توسعه پایدار در شهرهای کوچک است.

فرماندار داراب نیز دراین نشست با مهم بر شمردن مسکن به عنوان یک نیاز اساسی گفت: اگر می خواهیم جوانانمان دچار آسیب های اجتماعی نشوند باید کارهای فرهنگی انجام بدهیم ، توسعه کارهای فرهنگی و اجتماع یدر کنار تامین نیازهای آنان از جمله مسکن مناسب به توسعه جامعه می انجامد.

مظفری بر لزوم توجه به قانون در تامین زمین و مسکن مناسب تاکید کرد و از تعاونی ها خواست تا دراین زمینه ملزم به رعایت قانون باشند و گفت: اگر تصرفی غیر قانونی صورت گیرد باید مشخص شود و بنیاد مسکن دراین زمینه پیگیری قانونی نماید و شهرداری نیز تغییرکاربری های غیر قانونی را بررسی و برخورد لازم صورت پذیرد.