وزیر بهداشت از مرکز پزشکی ،درمانی حضرت ابوالفضل در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  قاضی زاده هاشمی در نخستین بازدید خود از مراکز بهداشتی اصفهان از مرکز پزشکی، تخصصی دیالیز حضرت ابوالفضل با ظرفیت پذیرش 80 تخت در  اصفهان بازدید کرد.

وی با حضور در این مرکز درمانی از بخش های دندانپزشکی آزمایشگاه،تصویر برداری، تخصصیداخلی، داروخانه، فیزیوتراپی و بازتوانی بیماران دیالیزی بازدید کرد.

گفتنی است؛ وزیر بهداشت در سفر یک روزه خود به اصفهان از طرح های توسعه بیمارستان کودکان امام حسین(ع)، بیمارستان الزهرا و بیمارستان امین بازدیدمی کند.

اصفهان- بازدید وزیر بهداشت