استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: نرخ ارز را بازار مشخص می کند نه مسوولین و باید بازار ارز به سمت واقعی شدن پیش رود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید کمیل طیبی در ششمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اظهارات مسوولین سیاسی در رابطه با نرخ ارز گفت: نرخ ارز را بازار مشخص می کند نه مسوولین  و باید بازار ارز به  سمت واقعی شدن پیش رود .

وی اضافه کرد:اگر بخواهیم با فشار بازار را کنترل کنیم به مرور زمان بازار راه خود را پیدا می کند و قیمت ارز بر اساس آن تعیین می شود.

وی سیاست کوپنی و سقف گذاری دستوری برای مصرف کالا را با اقتصاد بازار آزاد متضاد خواند و گفت:این رویه منجر به ظهور و بروز فساد در اقتصاد می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن، ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار، ﺑﺤﺮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﮐﺴﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﯾﺪ و ﻇﻬﻮر اﺑﺮﻃﺒﻘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، تﻨﺰل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺤﺮا نﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮرم، رﮐﻮد، ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  را چالش های کنونی اقتصاد ایران برشمرد.