دو ورزشکار اصفهانی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز دعوت شدند.

دو ورزشکار اصفهانی در جشنواره استعدادیابی تیم ملی تنیس روی میز پذیرفته و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مبین امیری در بخش پسران و ریحانه اسحاقیان در بخش دختران از اصفهان در جشنواره ملی استعداد یابی که در شیراز برگزار شد به اردوی ملی استعدادیابی تنیس روی میز دعوت شدند.

در این ارزیابی بیست نفر از هر گروه مشخص و به اردو دعوت شدند.